Studio iPlan

סטודיו Iplan הינו קבוצת עבודה לשיפור איכות התכנון בישראל אשר הוקמה ב2018 במנהל התכנון. הסטודיו עוסק בבחינת תהליכים לשיפור איכות התכנון בראיה אסטרטגית, קידום מחקרים רוחביים, גיבוש כלי עבודה, כתיבת תדריכים והנחיות, קידום תחרויות וגיבשו הצעות ורעיונות לקידום תקינה וחקיקה. מיכל נמנית על חברי הסטודיו, בהם אדריכלים ומתכננים אשר עורכים מחקרים יישומיים בנושאים מגוונים שמשפיעים על התכנון בישראל בהם : צורות מגורים, תכנון עירוני בסביבת מרכזי תחבורה, תכנון סביבת המשרדים העתידית, תכנון BIM עירוני ועוד.